Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

ObligacjeDokument Ofertowy Obligacji serii AA


WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ DOKUMENTU OFERTOWEGO

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Dokumentu Ofertowego lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Dokumentu Ofertowego, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Dokumentu Ofertowego dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Dokumentu Ofertowego jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Dokument Ofertowy Obligacji udostępniony jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Dokumentu Ofertowego Obligacji, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz Dokumentem Ofertowym Obligacji w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Dokumentu pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Dokumentu Ofertowego Obligacji nie upoważnia Państwa do przekazania Dokumentu innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Dokumentu Ofertowego Obligacji w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.

Niniejszy Dokument Ofertowy Obligacji został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną do 4.000 (słownie: czterech tysięcy) sztuk Obligacji na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A z siedzibą w Paproci, których łączna wartość nominalna i łączna wartość liczona według ceny emisyjnej wyniesie do 4.000.000,00 zł (słownie: czterech milionów złotych).

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Dokumentu Ofertowego Obligacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje serii AA oferowane są w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 8a tej Ustawy. W wyniku oferty Emitent zakłada wpływy brutto, liczone według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży papierów wartościowych z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy nie osiągnęły lub nie przekroczyły tej kwoty. Dokument Ofertowy Obligacji stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Dokumentu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Obligacje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Dokumentu Ofertowego Obligacji, łącznie z aneksami do Dokumentu.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Dokumentem oferowane są w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 8a tej Ustawy, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Dokumentem Ofertowym Obligacji serii AA nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Załącznik:

MEMORANDUM INWESTYCYJNE - oświadczam, że zapoznałem(am) się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam,  że jestem osobą,  której zgodnie z prawem wolno udostępniać memorandum informacyjne. 


ZAŁĄCZNIKI