Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Kalendarz raportów

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, że raporty okresowe Spółki w 2019 roku będą publikowane w następujących terminach:  
• Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 r. 
• Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 r.  
• Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku - 14 sierpnia 2019 r.  
• Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 r.  
• Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za rok 2018 - 31 maja 2019 r.  
 
Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed datą przekazania raportu okresowego.  
Podstawa prawna: §6 ust. 14 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".